tử vi 2017 bính ngọ 1966 nữ

Tử vi chi tiết năm 2017 của nữ tuổi Bính Ngọ 1966

SAO: Thái dương: cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền tài: Tốt HẠN: Địa võng: Phòng bênh tật và bị tai nạn thương tích: Nhẹ VẬN NIÊN: Dương hồi ngạn: Dẻ về suối: Tốt – Mạng: THỦY gặp năm HOẢ là Khắc Xuất: xấu – Địa chi tuổi NGỌ gặp năm DẬU là Tam