phong thủy bính ngọ 1966

Tử vi chi tiết năm 2017 của nam tuổi Bính Ngọ 1966

SAO: Kế đô: Đi xa có tài tháng 3 và tháng 9 bi ai: Nhẹ HẠN: Địa võng: Bệnh bẩt ngờ và tai nạn thương tích: Nhẹ VẬN NIÊN: Dương hồi ngạn: Dê vê suối: Tốt – Mạng: THỦY gặp năm HOẢ là Tương khắc: xấu bất ổn – Địa chi tuổi NGỌ gặp năm

Tử vi chi tiết năm 2017 của nữ tuổi Bính Ngọ 1966

SAO: Thái dương: cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền tài: Tốt HẠN: Địa võng: Phòng bênh tật và bị tai nạn thương tích: Nhẹ VẬN NIÊN: Dương hồi ngạn: Dẻ về suối: Tốt – Mạng: THỦY gặp năm HOẢ là Khắc Xuất: xấu – Địa chi tuổi NGỌ gặp năm DẬU là Tam